2010, Info o volbách, Volby

Volební program 2010-2014

admin
on Úno 16, 2019

VOLEBNÍ PROGRAM LOMNICKÉHO KLUBU NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTU NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 až 2014

Lomnický klub nezávislých kandidátů( LKNK ) předložil občanům města volební program, který  úzce navázal na předchozí tři úspěšná volební období. Cílem našeho programu bylo a stále je nadále pokračovat v rozvoji města a zkvalitňovat stávající správu a údržbu majetku města a dále vytvářet podmínky pro jeho ekonomickou stabilitu, rozvoj podnikatelských aktivit, bytové politiky, turistického ruchu, rozvoje a údržby infrastruktury, vytváření podmínek pro vznik pracovních míst, rozvoj kulturního, společenského a sportovního života. Budeme využívat veškerých získaných zkušeností a znalostí z předchozích volebních období a vedení města. Jsme připraveni náš program znovu svědomitě plnit.

Investiční záměry volebního programu 2010-2014

 • výstavba tělocvičny a jejího propojení se základní školou
 • dokončit výstavbu náměstí 5.května (kašna, veřejná zeleň), výstavba městského informačního systému, včetně značení ulic
 • výstavba vodovodu a kanalizace v ulicích Zámecká, Zahradní, Školní, Floriánská, zbylá část Nové Město, Jindrlovská, Šalounská
 • zrealizovat rekonstrukci Sběrného dvora a jeho dovybavení a dále zkvalitňovat systém třídění komunálního odpadu
 • zateplení objektů města – využití dotačního titulu Zelená úsporám (školka, městský úřad, bytový fond)
 • pokračovat v rekonstrukcích a opravách povrchů ulic a chodníků
 • pokračovat se snáškou nadzemního vedení nízkého napětí – spolupráce se společností E.ON (ulice Sádecká, Šalounská, Zámecká, Jindrlovská, Školní, Floriánská, poslední část Nové Město), souběžně s touto akcí zahájit budování nového veřejného osvětlení a rozšíření městského rozhlasu
 • pokračovat v záměru výstavby sportovního areálu
 • vytvořit podmínky pro individuelní výstavbu garáží (lokalita Dr. Fr. Kuny, Na Nábřeží, ul. Fr. Sochora)
 • pokračovat ve výkupu pozemků v průmyslové zóně a vyhledávat vhodné partnery a investory
 • podpora investičního záměru těžby štěrkopísku s následným využitím vodní plochy k rekreaci a sportovnímu rybaření
 • podpora výstavby přivaděče pitné vody II. etapa – investorem Jihočeský vodárenský svaz
 • pokračovat v opravách v areálu starého hřbitova (bývalá márnice)
 • postupně zavádět kamerový systém s cílem snížit vandalismus, zvýšit preventivní ochranu a bezpečnost občanů, jejich majetku, rovněž tak zajistit veřejný pořádek a ochranu majetku města
 • ve spolupráci s Junáky vytvořit podmínky pro vybudování nového zázemí skautského střediska
 • pokračovat s rozšiřováním veřejné zeleně
 • hledat vhodné využití budovy čp. 17 – bývalá budova Svazarmu (např.DPS)
 • zajistit a udržovat prostor pro venčení psů, jednoduchý výcvik a rozmístění sběrných nádob na psí exkrementy v exponovaných místech
 • projednat možnosti rozšíření naučné stezky ve směru rybníku Služebný, Šaloun, hráz rybníku Tisého, Dubovce, rozšířit značení cykloturistických tras
 • pokračovat v rozšiřování a dovybavování hlavního dětského hřiště, vybudovat mini dětské hřiště v prostorách Třeboňského předměstí a Farské louky

Podpora podnikatelských aktivit a investorů

 • pokračovat v záměru výstavby průmyslové zóny, nabídnout firmám spolupráci na zainvestování infrastruktury včetně podpory podnikatelského záměru
 • nabídnout investiční příležitost podnikatelským subjektům při realizaci záměru výstavby sportovně relaxačního a rehabilitačního centra
 • nabídnout možnost soukromým investorům výstavbu rodinných domů, bytů či Domu s pečovatelskou službou
 • spolupracovat s místními podnikateli a obchodníky a nabídnout jim pomoc při propagaci firmy, vyhledávání vhodného využití výrobních areálů a vhodných dotačních titulů podporujících jejich podnikání a uplatnění jejich výrobků a služeb
 • vypracovat plán údržby objektů majetku města a postupně ho aplikovat do praxe (postupně zajišťovat jeho plnění)
 • Územní plánování, projektová dokumentace pro obnovu a rozvoj města
 • zajistíme vypracování nového Územního plánu a po projednání s veřejností a dotčenými orgány předložíme ke schválení Zastupitelstvu města
 • zajistíme dokončení zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníků ulice Tyršova – B.Němcové, včetně majetkového vypořádání, spojovacího chodníku lokality Fr. Kuny a ulice Nádražní
 • budeme pokračovat v postupném zajištění projektových záměrů a plánů rekonstrukcí chodníků, komunikací, veřejného osvětlení apod.

Oblast školství, kultury, sportu , zdravotnictví a spolkové činnosti

 • rozvoj školství, vzdělanosti, kultury, sportu, zdravotnictví a spolkové činnosti je nedílnou součástí rozvoje občanské společnosti, a proto je významným bodem a cílem našeho volebního programu
 • nadále budeme vytvářet podmínky pro udržování a rozvoj lidových tradic, kulturních, sportovních a společenských aktivit
 • velkou pozornost budeme nadále věnovat péči o naše seniory. Podpoříme vytvoření Klubu důchodců s maximálním využitím společenské místnosti DPS, základy práce na PC a internetu, dále prohloubíme spolupráci s firmou Ledax a dle zájmu občanů rozšíříme jejich nabídku sociálních služeb. S cestovní kanceláři firmy „BOLERO“Jan Lebeda navážeme úzkou spolupráci při organizování zahraničních i domácích zájezdů
 • budovat a trvale rozvíjet pozitivní obraz města, jeho historie, obnovy a rozvoje