2010-2014, LKNK, Příspěvky

Propouštění zaměstnanců, vypovídání smluv je skutečně na základě odborného auditu nebo je v tom něco jiného?

admin
on Úno 16, 2019

Stanovisko LKNK:

I v personální politice , nebo spíše právě v ní, se musí pracovat promyšleně a především koncepčně, vycházejíc z potřeb firmy či orgánu  na základě struktury organizace, kvalifikačních potřeb, náročnosti profesního zaměření, poskytování služeb apod.

V tomto duchu pracovalo i minulé vedené radnice a RM. Vycházelo ze základních potřeb kladených na výkon samosprávní činnosti, výkonu státní správy, potřebných odborných znalostí zaměstnanců a zajištění chodu úřadu, údržby města a jeho rozvoje.

Po roce 1998 došlo poměrně k velkému nárůstu aktivit města. To snad uzná každý soudný člověk. Změnily se zákony, rozšířila a přibyla další agenda, která kladla daleko větší nároky na kvalifikaci, odbornost a vzájemnou zastupitelnost. Došlo k nárůstu bytových jednotek, evidence odpadů a hlášení, město se stalo plátcem DPH, byl zaveden Projekt Czech Point = Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, změnila se kompletně struktura účetnictví, podávání žádostí o dotace, jejich realizace a vyhodnocování, investiční činnost , vznikla přestupková komise atd.

Zaměstnanci do roku 1998:

stavební 1, matrika 1, účetní 1, knihovnice 1, kultura částečný úvazek

Zaměstnanci do roku 2010:

Stavební 1, + 1 výpomoc omezená prac.doba, matrika 1, ekonomické oddělení 3, sekretariát 1, IKS 1, knihovna 1

Není pravda, jak tvrdí současné vedení, že pan Ing.Werner byl přijat z důvodu záměru zavedení stavebního úřadu.  Především byl přijat jako náhrada za pana K. Železného, kterému se blížil důchodový věk. Záměr zajistit stavební úřad v rozsahu daném zákonem byla samostatná kapitola s tím, že pokud se záměr podaří prosadit bude tento úsek tak, jak ukládá zákon na personální obsazení ještě doplněn. Z toho důvodu pan Ing.Werner absolvoval poměrně náročný vzdělávací proces a získal potřebnou odbornost. Tuto jeho odbornost a znalosti město plnohodnotně využívalo v oblasti přípravy a zajišťování investic, či jiné stavební činnosti. Funkce „stavebního technika“  ale byla funkcí kumulovanou a zahrnovala další činnosti týkající se odpadového hospodářství, reklamací, kontrola správy majetku, požárního zabezpečení, různé evidence a hlášení, dozorová činnost, spolupráce na přípravě územního plánu a jeho změn, výběrová řízení podle zákona o veřejných zakázkách.  Další vykonávanou činností stavebního oddělení je  vyjadřování za město  ke všem připravovaným stavebním akcím občanů a právnických osob Lomnice nad Lužnicí, sepisování smluv o věcných břemenech, kupních, darovacích směnných smluv a nájemních  smluv za užívání veřejného prostranství, přidělování čísel popisných novým budovám. V oblasti výkonu státní správy stavební oddělení zajišťuje agendu silničního  správního  úřadu pro místní komunikace – zvláštní užívání, rozhodování o sjezdech z místních komunikací, uzavírky, zařazování a vyřazování z pasportu místních komunikací atd., dále v oblasti zákona o ochraně přírody a krajiny zajišťuje povolování kácení stromů rostoucích mimo les, v oblasti zákona o ovzduší správní činnost pro malé zdroje znečišťování ovzduší. Výkon správních činností v oblasti těchto několika zákonů může vykonávat pouze oprávněná úřední osoba s odbornou způsobilostí a zkouškou podle zákona o úřednících územních samosprávních celků. Jsme přesvědčeni, že náplň funkce stavebního technika  a samotná vytíženost pro potřebu města byla maximálně využívána. Pro nadbytek  práce byl na částečný úvazek ještě vyžíván pan K.Železný.

Co se týče obsazení místa pracovnice IKS, vyplynulo toto opět ze skutečné potřeby zajistit a zlepšit činnost v oblasti rozvoje kultury, spolupráce  se spolky, vydávání měsíčníku Lomnické listy, zabývat se dotační politikou, zpracováváním žádostí na podporu kultury, zlepšit komunikaci s okolnímu obcemi a IKS, v oblasti rozvoje cestovního ruchu zajistit nové přístupy a trendy spolupráce, vybudovat standardní kancelář informačního kulturního střediska , vybavit ho odpovídají technologií a propagačními materiály. Organizovat a spoluorganizovat různé kulturní a společenské akce.V osobě paní Dagmar Němcové se představy a záměry města podařilo naplňovat, pracovala samostatně, obětavě a získala potřebnou kvalifikaci i v oblasti rozvoje turistického ruchu. Úzce spolupracovala s knihovnou, a i zde platila vzájemná zastupitelnost.

Toto jsou dva příklady podle nás neuvážených kroků nového vedení, neboť do současné doby nepředložili jeden relevantní argument, vysvětlující správnost svého rozhodnutí. Odvolávat se na jakýsi audit, kde nikomu není známo kdo jeho zadání schválil, objednal, jaký je jeho výstup a vypovídací hodnota, jaký orgán města ho projednal. Zda audit provedla odborná firma, nebo osoba odborně způsobilá. Případně kolik to bude stát, spíše kolik to již stálo. Doposud nikdo neviděl žádný oficiální zápis či stanovisko oprávněného auditora, spíše se nám jeví, že se současné vedení radnice schovává bojácně za svá nekvalifikovaná rozhodnutí a hovoří o systémových krocích. Vždyť to údajně  jasně potvrdil personální audit – ovšem stále nevíme jaký? Jak může jít o systémové kroky,  když kvalifikovaný zaměstnanec je nahrazen stavební komisí, která dle stavebního zákona nemá žádnou pravomoc a pracovnice IKS má být nahrazena obecně prospěšnou společností.

V Lomnických listech byla kromě jiného položena tato otázka: Je v tom nějaký systém, záměr nebo prostá msta a demonstrace síly? Jak je patrné o systému nemůže být ani řeč a o tom ostatním, že to není prostá msta a demonstrace síly, snad kromě současného vedení nevěří již nikdo…