2010, Info o volbách, Volby

Plnění volebního programu

admin
on Úno 16, 2019

Plnění volebního programu od roku 1998 až 2010

Lomnický klub nezávislých kandidátů (LKNK) předložil v předvolební kampani ke zhodnocení plnění svého volebního programu za tři uplynulá období.

Předložil všechna volební období se zcela jasným úmyslem zrekapitulovat úsilí představitelů našeho klubu, zaměstnanců MěÚ a samozřejmě vás, občanů města, za 12-ti leté volební období. Výčet aktivit zmapoval názorně, co za toto období bylo vykonáno pro rozvoj našeho města a na vás, občanech, či voličích bylo, abyste posoudili a zároveň porovnali naše snažení s těmi, kteří nás neobjektivně kritizovali, osočovali a téměř celé volební období uráželi. Proto jsme dali ke zvážení na pomyslnou misku vah naši dvanáctiletou a dovolili si tvrdit, usilovnou a úspěšnou práci a porovnat ji s obdobím, než náš klub nezávislých převzal odpovědnost za rozvoj města. Všem těm kritikům jsme položili poměrně jednoduchou otázku. Co, že to  vlastně udělali, s čím pozitivním  přišli nebo také co  dobrého pro naše město vykonali?

Ke komplexnímu posouzení jsme předložili postupné plnění našeho volebního programu za tři volební období, na který navazoval návrh našeho volebního programu:

1. Stavební investice – rozvoj infrastruktury

 • Výstavba čistírny odpadních vod a hlavního přivaděče
 • Rekonstrukce Václavského náměstí (kanalizace, vodovod, komunikace, chodníky, veřejná zeleň, veřejné osvětlení)
 • Rekonstrukce kostela sv. Václava (včetně zrestaurování historického oltáře a varhan) – příspěvek na rekonstrukci kostela sv. J. Křtitele
 • Rekonstrukce Palackého náměstí (kanalizace, vodovod, komunikace, chodníky, veřejná zeleň, osvětlení)
 • Rekonstrukce nádvoří Staré radnice
 • Rekonstrukce náměstí 5. května včetně kanalizace a vodovodu, veřejného osvětlení a veřejné zeleně
 • Rekonstrukce Třeboňského předměstí (kanalizace, vodovod, komunikace, chodníky, veřejná zeleň, veřejné osvětlení)
 • Rekonstrukce ulice Slunečná (kanalizace, vodovod, komunikace, chodníky, veřejná zeleň, veřejné osvětlení)
 • Rekonstrukce části kanalizace a vodovodu v ulicích Nádražní a Nové Město …
 • Rekonstrukce domu služeb Lomničan (11 bytových jednotek, 4 garáže, jídelna, bufet, kadeřnictví, výrobní prostory)
 • Výstavba dětského hřiště
 • Výstavba domu s pečovatelskou službou (20 bytových jednotek)
 • Rekonstrukce průtahové komunikace 1/24 (akce ŘSD)
 • Rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení, veřejné zeleně podél komunikace I/24; komunikace Nové Město – část
 • Údržba nového a starého hřbitova
 • Výstavba 44 bytových jednotek ulice Dr. Fr. Kuny
 • Rekonstrukce historické budovy staré radnice
 • Výstavba kompostárny
 • Zásobení města pitnou vodou – I. etapa
 • Rekonstrukce budov ZŠ- krov, krytina, zateplení, výměna oken, výstavba kotelny
 • Ucelený systém třídění komunálního odpadu, zpětný odběr elektrozařízení
 • Oprava ohradních zdí starého hřbitova
 • Instalace měřiče rychlosti v Třeboňské a Tyršově ulici

2. Nová bytová výstavba

Byla provedena nástavba, výstavba či rekonstrukce cca 100 bytových jednotek – č. p. 1, 2, 3, 4, 348 a 69, kromě čtyř bytových jednotek byla provedena rekonstrukce požární zbrojnice včetně nákupu zásahového vozidla Tatra a kompletní dovybavení zásahové jednotky města odpovídající technikou

3. Víceúčelový areál Farská louka

 • Rekonstrukce rybníku Jordán, terénní, sadové úpravy a veřejné osvětlení
 • Letní scéna a zázemí, plochy pro volnočasové aktivity, parkoviště pro areál a kostel

4. Sportovní areál

Cílem je vybudovat sportovně rekreační a rehabilitační zařízení s welnes centrem a ubytovacími kapacitami

 • Revitalizace rybníku Peřinka (možnost sportovního rybaření)
 • Lehkoatletická čtyřdráha s umělým povrchem, sektor pro technické sporty, travnaté hřiště pro více druhů sportů s osvětlení
 • Výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem a osvětlení

5. Rozvoj ploch pro výrobu a podnikání
Byla provedena změna územního plánu, pokračuje výkup pozemků a jednání s PF

6. Změny územního plánu č1, 2, 3, 5 a 6, včetně zadání nového územního plánu

 • výkup pozemku pro výstavbu čerpací stanice pohonných hmot a vytvoření podmínek pro její realizaci
 • možnost výstavby bytů, bytových jednotek, drobné podnikatelské aktivity

7. Zadaná změna č. 4 pískovna, lokalita „V Padělcích“

umístění areálu pro podnikatelský záměr těžby štěrkopísku s výhledovým využitím vodních ploch pro sportovní rybaření a rekreaci

8. Zpracovaná projektová dokumentace zaměřená na rekonstrukci vodovodu, kanalizace, komunikace, chodníků a veřejné zeleně v ulicích Školní, Zámecká, Zahradní, Floriánská, Jindrlovská, Na Třepince, Nové Město, Šalounská,včetně územního nebo stavebního povolení

9. Naučná stezka „Velký lomnický“

10. Výpočetní technika, ozvučení města, propagace, informace

 • instalace bezdrátového rozhlasu, webové stránky města, Czech point
 • zavedení internetu do městského úřadu, základní a mateřské školy
 • vybudování internetové sítě pro občany města
 • vybudování informačního a kulturního střediska a veřejných internetových stanic

11. Rozvoj školství, kultury, sportu a spolkové činnosti

 • zákl. škola a mateřská škola: postupná rekonstrukce soc. zařízení, vnitřního vybavení, dvě učebny výpočetní techniky, rekonstrukce střechy MŠ, zapojení do sítě zdravých škol, nákup ICT techniky, nová sborovna a informační centrum pro učitele II. stupně
 • pokračování v udržování lidových tradic – masopust, Velikonoce, čarodějnice, pouť, Vánoce, pořádání Dne dětí, vánoční setkání a zájezdy pro důchodce, městský ples, rodáci, adventní koncerty, hasičské soutěže O pohár starosty města, Memoriál J, Zemana a A. Vacka, festivaly, výstavy a koncerty a řada dalších kulturně společenských akcí
 • otevřen přírodní amfiteátr Farská louka a kostel sv. Václava
 • uzavřena partnerská smlouva s městy Bad Grosspertholz a Diessen am Ammersee

12. Odpadové hospodářství

 • vybudování sběrového dvora a komplexní systém třídění a ukládání komunálního odpadu, výstavba kompostárny

K porovnání jsme předložili základní ekonomické ukazatele:

Dlouhodobý majetek k 31. 12. 1998 58 mil. Kč

Dlouhodobý majetek k 31.8. 2010 384 mil. Kč

Rozpočty: rok 1991 – 1998 cca 70 mil. Kč

Rozpočty: rok 1999 – 2010 358 mil. Kč

V období 1998 – 2010 všechny závazky vůči bankám i dodavatelům město průběžně plnilo.