2010, Info o volbách, Volby

Otevřený dopis voličům

admin
on Úno 16, 2019

LKNK předstoupil před voliče otevřeným dopisem

Lomnický klub nezávislých kandidátů (LKNK), předložil, tak jako v letech předchozích, jedinou kandidátku. V žádném případě jsme nechtěli taktizovat a vytvářet umělé spřízněné „B“či jiné týmy pod různými názvy, s cílem za každou cenu se dostat na radnici.

Jednak jsme předložili kandidáty dostatečně zkušené a vámi ověřené, lidi pracovité, kteří dokázali pro město tvořit a vždy hájit jeho zájmy. Na druhé straně kandidáty nové, kteří ovšem prokázali své kvality ve svých profesích, v zájmových organizacích a na akcích pořádaných městem. Dohromady jsme vytvořili  celek, který měl a samozřejmě stále má maximální zájem pokračovat v nastoupené práci, v trendu zajištění rozvoje města, a to cestou, která byla zahájena před dvanácti lety. Ohlédneme-li se zpátky, můžeme společně konstatovat výrazný kvalitativní posun v rozvoji našeho města.

Dali jsme možnost v předchozích propagačních materiálech zhodnotit dvanáctileté působení našeho klubu a aktivitu našich představitelů ve vedení Lomnice nad Lužnicí, odbornost a práci městského úřadu. Zároveň s tím jsme  předložili návrh volebního programu na období let 2010- 2014. Tým, který jsme vám představili, nabízel veškeré záruky v pokračování rozvoje našeho města. V souvislosti s dvanáctiletým působením jsme poděkovali všem těm, kteří stáli na samém začátku vzniku a formování našeho klubu a pomáhali tak nastartovat náročný projekt rozvoje města.

Ti, co přešli do jiných uskupení a chtěli jít vlastní cestou, která je odlišná od našich záměrů, celkové filozofie, přístupu k rozvoji města, byli zřejmě zatíženi osobními ambicemi a zájmy. Je pro nás zarážející, že jejich  postoje a názory byly diametrálně odlišné od jejich v ještě nedávné minulosti aktivně proklamovaných názorů a postojů. Načasování takovéhoto názorového obratu bylo nejsnáze vysvětlitelné blížícím se termínem voleb a touhou po dosažení moci.

Naše cesta a působení ve vedení města vždy bylo založeno především na poctivém přístupu a slušnosti, ne na osobních ambicích a zájmech. Práci v samosprávě jsme vždy chápali jako službu, službu občanům, směřující k jejich spokojenosti, budování občanské společnosti, vytváření podmínek pro podnikání, spolkovou činnost, rozvoj školství, kultury, zdravotnictví, sportu, zájmové činnosti, bezpečnosti obyvatel, ochrany přírody a životního prostředí. Těmito zásadami a směry se také ubíral náš předložený volební program.

Nemohli jsme  se nevyjádřit k jednomu z hlavních předvolebních argumentů našich oponentů a co je i pro mnohé z vás nepochopitelné, i našich bývalých spolukandidátů. Vyčíslili jsme  tedy základní údaje o stavu závazků a „zadluženosti“ našeho města. Lidově řečeno položili jsme  fakta na stůl. Konstatovali jsme, že samotné závazky mohou být vyjádřeny absolutní částkou v určité výši tak, jak ji naši kritici v dané době používali.

Proto jsme se snažili vysvětlit v čem ve skutečnosti spočívalo dlouhodobé zadlužení města? Nebyla to snad zanedbaná infrastruktura, jako je kanalizace, vodovod, veřejná zeleň, veřejné osvětlení, bytový fond, stav komunikací a chodníků, jednotlivých náměstí, veřejného rozhlasu? Takto jsme mohli vyjmenovávat dál. Ten, kdo má alespoň trochu paměť potvrdíže vše, co zde bylo uvedno, byl skutečně zanedbaný stav, který nepříjemně ztěžoval život všem občanům našeho města. Byl to dále katastrofální stav Lomničanu, kde hygienikem byl vydán pokyn k uzavření školní jídelny, špatný technický stav krytiny a krovu základní školy, polorozpadlá budova současného domu s pečovatelskou službou, havarijní stav kostela sv. Václava, nedobrý stav staré radnice a v neposlední řadě chyběla tolik potřebná čistírna odpadních vod. Obyvatelé Třeboňského předměstí si určitě také vzpomenou, v jakém stavu se tato část města nacházela. Chtěli jsme připomenout, co všechno se muselo zajistit od prvotních záměrů, změn územního plánu, projektových dokumentací a samozřejmě zajištění finančních prostředků včetně vlastní realizace. Tyto pozitivní změny se s odstupem času bohužel staly naprostou samozřejmostí.

Proto jsme předložili fakta, začali  počítat a srovnávat čísla. V době, to je k 30. 06. 2010, dosahovali celkové závazky výše 48.782 tis. Kč. Již předem jsme deklarovali, že podstatnou část této výše tvoří dva hypotéční úvěry na výstavbu bytů v letech 2000 a úvěr na výstavbu 44 bytových jednotek Dr. Fr. Kuny. Zůstatek hypotéčních úvěrů k tomuto datu byl 4.437 tis. Kč a úvěr na 44 bytů  36.230 tis. (úroková sazba 4,08 % P.a.). Součtem těchto dvou částek (40.667 tis. Kč) se dostali k celkové výši úvěrů na bytovou výstavbu. Oproti tomu celková hodnota postavených bytů včetně půdních nástaveb či vestaveb dosahoval výše 100 mil. Kč! Splátky těchto úvěrů na výstavbu bytů jsou pokryty vybraným nájemným.

K tomu jsme přidali ještě jeden fakt, že díky novým nájemníkům a obyvatelům, kteří se rozhodli v našem městě trvale zůstat, plyne do rozpočtu města ročně částka ve výši 770 tis. Kč! (statistika za rok 2009).Toto je velice důležité konstatování. Zbylý dluh ve výši8.115 tis. Kč byl použit především na dofinancování opravy střešní krytiny a krovu dvou budov základní školy (hrozilozřícení, byl vážně ohrožen majetek města, ale především životy lidí) a dále na zateplení a výměnu oken těchtobudov, na vybudování nové kotelny a přemístění staré, to vše pro základní školu. Dále byl úvěr použit na dofinancovánídalších akcí. Rekonstrukce náměstí 5. května, chodníků, veřejné zeleně a veřejného osvětlení podél průtahové komunikace I/24, objektu historické budovy staré radnice a Farské louky. To jsou skutečná čísla o současném stavu závazků.Počítali jsme dál  a proto jsme se vrátili zpět k uvedeným faktům, tj. skutečnému zadlužení z let minulých ve všech oblastech, které jsme uvedli a které byly potřebné a důležité pro chod města, jeho rozvoj a spokojenost občanů. Za dvanáct let působení představitelů Lomnického klubu nezávislých kandidátů se na odstranění této fyzické zadluženosti proinvestovala částka ve výši více jak 300 mil. Kč a to byl skutečný dluh města, ale zároveň důležitý vklad do budoucnosti.

Dle našich názorů i přes vykazované závazky, ale nazákladě předložených faktů jsmepřesvědčeni, že naše město není předluženo. K 31. 12. 2010 bylo z celkových závazků uhrazeno 2.904 tis. Kč, zůstatek závazků tedy  činil 45.878 tis. Kč. Z toho byl závazek na bytovou výstavbu 39.876 tis. Kč a na ostatní investice ve výši 6.002 tis. Kč. Ještě uvedli předpokládanou výši závazků po splátkách v průběhu následujícího roku, k 31. 12. 2011. Bytová výstavba 38.277 tis. Kč (splácení úvěru zajištěno výběrem nájemného), zbytek úvěru na ostatní investice 3.002 tis. Kč.

Dalším oblíbeným a stále se opakujícím tématem našich oponentů byla činnost TJ TATRAN, využívání areálu, propojenostměsta a TATRANU. Vše navíc vygradovalo nařčením o placených funkcionářích. TJ TATRAN, jako jedna z největších organizací v našem městě, plní významnou úlohu v oblasti využívání volného času. Členové a dobrovolní funkcionáři ve svém volném čase a nad rámec svých povinností, bez nároku na odměnu, provádějí jednak svoji zájmovou činnost, ale především se starají o výchovu mládeže. Vše bez ohledu na to, jestli z nich vyrostou špičkoví sportovci nebo budou sportovat jen pro svoji radost a zvyšování své duševní a fyzické zdatnosti.

Vážení občané, naopak propojení města a spolků je prospěšné a dokonce nezbytné. V dnešní rozhádané a svým způsobem i nemocné společnosti, kdy společenská etika, vzájemné vztahy, úcta, pokora nejsou na pořadu dne, zájemců o dobrovolnou činnost rapidně ubývá. Měli bychom si vážit všech lidí, kteří svojí činností pomáhají vyplnit volný čas především mládeže, ať už je to v oblasti sportu nebo v jiných dobrovolných spolcích, jako jsou hasiči, baráčníci, zahrádkáři,včelaři, skauti a další. Važme si jich a snažme se vytvářet pro jejich záslužnou činnost optimální podmínky. V našem programu na ně samozřejmě pamatujeme.

Na závěr jsme uvedli ještě jeden velmi nepříjemný fakt, a to, že jsme v předvolební kampani  byli nuceni čelit pomlouvačné kampani a snaze úmyslně znepříjemnit fungování radnice. Na vlně cíleně šířených lží, rozsévání polopravd a dokonce i podávání řady udání a trestních oznámení byla snaha vyvolat ve veřejnosti paniku, nenávist a znesvářit proti sobě skupiny lidí. Tato štvavá a pomlouvačná kampaň bohužel pokračuje i po volbách.Současné vedení využívá všech forem jak dále hanit členy našeho klubu – zastupitele města a bývalého starostu pana Karla Zvánovce. Využívají všech dostupných prostředků, www stránky místní organizace ČSSD, zneužívají obsah Lomnických listů, a co je nejhorší, dokonce i ordinaci praktického lékaře. Razí zcela evidentně heslo „Kdo nejde s námi, jde proti nám“. Pod zástěrkou personálního auditu museli odejít zkušení zaměstnanci. Zatím nikdo neví, kdo tento audit objednal, jaký odborník nebo firma, tento audit provedla, jakou má vypovídací hodnotu a kdo ho zaplatí. Uměle vytvářejí fámy, že je někdo neustále pomlouvá, ale když po nich požadujete, aby předložili alespoň jeden důkazní materiál, ničeho se nedočkáte. Jako například důkaz o údajném vrácení 24 mil.dotace na tělocvičnu, údajné petici na odvolání MUDr.R.Bílka, údajně podané žaloby starostou, údajné astronomické zadlužení města atd.. Vzhledem k tomu, že doposud nepředložili jediný důkaz o svých tvrzení, důkazy o jejich nepravdách si obstaráme sami a postupně Vám je budeme na našich stránkách předkládat.

Pomlouvačný a agresivní styl je a byl nám cizí, touto cestou jsme nikdy nešli a nikdy nepůjdeme.

Naším cílem je pravý opak. Dávat lidi dohromady, vytvářet pro ně co možná nejlepší podmínky a zajistit rozvoj našeho města po všech stránkách.

Naším heslem od samého vzniku LKNK stále zůstává:

„Chceme tady žít a chceme tady žít dobře“, a k tomu přidáváme dovětek oproštěni od politikaření a elitářství.