Odpovědi

LKNK shrnuje fakta k přípravě rekonstrukce ulice Zámecká a k údajnému kácení stromů

admin
on Úno 16, 2019
 1. Proč bylo zahájeno
  • Příprava rekonstrukce Zámecké ulice byla zahájena v souvislosti s investičními záměry města na koordinované rekonstrukce místních komunikací (včetně veřejného osvětlení, snášky nadzemního elektrického vedení, rekonstrukce kanalizace apod.) s možností získání dotace pro danou stavbu a také současně s dlouhodobými stížnostmi i peticemi občanů města na zajištění bezpečnosti chodců v této ulici.
 2. Co bylo podniknuto
  • V první fázi byl vypracován odpovědným dopravním projektantem Ing. Marouškem předběžný Návrh – studie ve variantách k projednání s dotčenými dopravními orgány (Policie ČR, Odbor dopravy MěÚ Třeboň) v celém rozsahu řešení dané ulice včetně napojení na Budějovickou a Zahradní; následně dle požadavků a připomínek těchto orgánů státní správy byl vypracován Návrh řešení Zámecké ulice k veřejnému projednání s obyvateli ulice a občany města, které se následně uskutečnilo v DPS dne 20. 3. 2017.
 3. Jaký je současný stav
  • Projektové práce na studii jsou zastaveny, vyhodnocují se připomínky občanů k předloženému návrhu řešení a závěry zpracovaného dendrologického průzkumu stávajících vzrostlých stromů pro stanovení dalšího postupu, ale především pro stanovení podmínek k realizaci připravené snášky nadzemního elektrického vedení a veřejného osvětlení Zámecké ulice, přičemž návrh rekonstrukce zároveň navazuje na připravovaný záměr výstavby chodníku a veřejného osvětlení v ulici Zahradní.
 4. Výsledek
  • V současné době není zahájeno žádné řízení ve věci kácení stávajících stromů. Naopak byla navržena výsadba nových stromů (lípy), z toho část k výročí vzniku ČR, k doplnění podél Farské louky. Bohužel vzhledem k nevyjasněnému prostorovému řešení (připravenost byla – vykolíkováno, ale nedovoleně odstraněno) asi nebude možné v daném termínu oslav stoletého výročí založení republiky toto uskutečnit. V každém případě současnou „hysterii“ ohledně údajného kácení stromů v této ulici považujeme za bezpředmětnou.

(Odkaz na usnesení Rady města (RM) č. 18/102/R/2017 k Petici jménem Spolku pro zdravou Lomnici proti návrhu podoby Zámecké ulice)