2010, Info o volbách, Volby

Jak je to doopravdy…

admin
on Úno 16, 2019

Vážení, ve volebním letáku číslo 4 „ Jak je to doopravdy“ , jsme se v krátkosti snažili vysvětlit, ale především vyvrátit nehorázná a nepravdivá tvrzení našich konkurentů. Vzhledem k prostorovému, ale zejména časovému omezení, jsme nemohli v plné míře přinést pravdivé důkazy o nepravdách, které naši oponenti o nás uvedli. Přesto zveřejňujeme tento leták v původním znění, jako důkaz, pro svá předvolební tvrzení, neboť dále předložíme a přineseme nová pravdivá fakta.

JAK JE TO DOOPRAVDY

Vážení spoluobčané, věříme, že následující odpovědi mnohým voličům vysvětlí a objasní skutečnosti a souvislosti neuvěřitelných lží a pomluv, které se v tomto předvolebním období objevily na oponentních zpravodajských stránkách našich protikandidátů.

1.) Jaké pravomoce má starosta města?

Podle předvolebních letáků místní organizace ČSSD může starosta za všechno, zejména za údajné zadlužení, vrácení dotace, dluhu na kompostárně, stanovení výše vodného, stočného, daně z nemovitosti, vlastně za všechno, jenom ne za to, co se podařilo pro město, potažmo pro jeho občany udělat. Jak to vlastně je: vše určuje zákon o obcích číslo 128/2000 Sb. a pravomoce starosty §103. Jednoduše řečeno povinností a starostí hodně, vlastních kompetencí pramálo. Největší pravomoce má vrcholný orgán města, zastupitelstvo města (ZM). To rozhoduje ve všech věcech patřících do samostatné působnosti obce uvedených zejména v § 84, 85 daného zákona. Například schvaluje program rozvoje města, územní plán, rozpočet a závěrečný účet, vydává obecně závazné vyhlášky, nabytí, prodej a převod nemovitých věcí, uzavírání smluv o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu. Samozřejmě schvaluje koeficient daně z nemovitosti a tedy její výši. Samotných pravomocí uvedených v těchto paragrafech je více a nelze je delegovat na radu města (RM) a starostu. Důležitými pomocníky zastupitelstva jsou finanční a kontrolní výbor, které mají v popisu práce zabývat se především výše uvedenou problematikou. Takže žádný starosta nemá pravomoc a možnost rozhodovat o jakékoliv finanční transakci, přijetí úvěru, podání žádosti o dotaci, prodeji či směně pozemku, atd. Vše musí projednat a schválit ZM, ke všemu se vyjadřuje a kontroluje jak finanční tak kontrolní výbor. Každý rok dle zákona provádí Krajský úřad kontrolu hospodaření. Výsledek projednává a schvaluje ZM.  Kromě toho v průběhu roku provádějí kontrolu příslušná ministerstva tak, jak se čerpají různé dotace, dále fin. úřad a další instituce.

Dalším důležitým orgánem města je rada města. Je to výkonný orgán v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti se zodpovídá ZM. V oblasti přenesené působnosti přísluší RM rozhodovat dle zákona 128/2000Sb., § 102. Znovu zdůrazňujeme, že starosta města bez projednání a schválení předmětných záležitostí v těchto vrcholných orgánech města nemůže postupovat a konat.

2.) Komu se starosta zodpovídá?

Za výkon své funkce v daném volebním období se zodpovídá starosta zastupitelstvu města (15 volených občanů).

3.) Jaké jsou kontrolní mechanizmy a kolik kontrol je prováděno?

Především musí fungovat vnitřní kontrolní systém. ZM jsou vydány a schváleny tzv. směrnice města, které nemohou být v rozporu s příslušnými zákony a nařízeními. Dle zákona jsou povinně zřízeny finanční a kontrolní výbory, které vyvíjejí činnost jak kontrolní tak metodickou, přinášejí různé návrhy, náměty či podněty k daným tématům a situacím.

Kontrolu hospodaření provádí každoročně Krajský úřad Jihočeského kraje, finanční úřad, příslušná ministerstva, správci dotací, úřad práce, správa sociálního zabezpečení, nejvyšší kontrolní úřad a v současné době kontroly prováděné policií ČR a hospodářskou kriminálkou na základě různých udání. Těch kontrol je ročně opravdu hodně.

4.) Kde čerpá opozice tzv. zaručené informace?

Jak již jsme uvedli, veškerá problematika se musí projednat ve finančním a kontrolním výboru, příslušných orgánech města (RM, ZM) a dále projít v těchto orgánech řádným schvalovacím řízením. Všechny zápisy, podklady, rozhodnutí a usnesení jsou archivovány a jsou každému k dispozici. Povinné doklady a další informace jsou zveřejňovány v papírové podobě na úřední desce nebo webových stránkách města. Je tedy zcela nepochopitelné, jaké dezinformace, smyšlenky a lži se objevují v předvolebních letácích nebo na webových stránkách lomnických soc. demokratů i dalších subjektů. Obzvláště je zarážející, že předseda místní organizace ČSSD je dlouholetým členem ZM, téměř 12 let členem RM, členem finančního výboru (ve druhém volebním období dokonce jeho předsedou). Jedenáct let byl pan MUDr. Roman Bílek naším členem (LKNK), souhlasil vždy s volebním programem a hlasoval pro jeho prosazování. Domníváme se, že jeho jediným cílem a záměrem je dezinformovat občany, překrucovat fakta, vyvolat ve veřejnosti chaos, nenávist a všemi prostředky očernit náš klub, především lídra našeho klubu a současného starostu Karla Zvánovce.

5.) Spolupráce se spolky a podpora jejich činnosti?

Jsme přesvědčeni, že spolupráce města s místními spolky se výrazně zlepšila. Oponentům doporučujeme přečíst si zápisy z výročních schůzí či valných hromad jednotlivých organizací. Demagogicky je používaná argumentace nefinancování sboru dobrovolných hasičů. Tady opět doporučujeme, přijďte se podívat na vybavení zásahové jednotky, jejímiž členy jsou právě dobrovolní hasiči, kteří  v plné míře a bezplatně využívají veškerá zařízení a vybavení pořízené z rozpočtu města. Z kontroly orgánů PO jasně vyplynul závěr, že jednotka si plní své úkoly vzorně a co se týče materiálového vybavení je téměř na profesionální úrovni. Musíme si uvědomit jaké úkoly dle zákona a zařazení má tato jednotka plnit (JPOIII/1). Je to především preventivní činnost a podpůrná činnost pro profesionální sbory. Současné vedení radnice si plně uvědomuje důležitost zásahové jednotky a celého sboru dobrovolných hasičů. Váží si aktivity a obětavosti jednotlivých členů, věnuje maximální pozornost a prostředky na podporu jejich činnosti, které za posledních 12 let přesáhly částku více jak 3 mil. Kč.

6.) Vrácení dotace na tělocvičnu ve výši 24 mil. Kč?

Z tohoto údajného vrácení mnohamiliónové dotace na výstavbu tělocvičny je opakovaně obviňován starosta města i přesto, že toto tvrzení je zcela nepravdivé a bylo jednoznačně vyvráceno na zasedání zastupitelstva města. Bohužel je to opět jasný záměr úmyslně klamat občany a navíc pošpinit starostu města. Dotace byla pouze přislíbena a měla být projednána a schválena v Rozpočtovém výboru dolní komory poslanecké sněmovny ČR. I přesto, že podporu předneseného návrhu přislíbil mimo jiné i tehdejší předseda rozpočtového výboru pan Bohuslav Sobotka (ČSSD) – jednáno v Lomnici nad Lužnicí.

Sliby se nenaplnily a z těchto důvodů našemu městu dotace nebyla přiznána. Zde by se kliknutím mohla otevřít příloha dotčeného orgánu Min.financí – naskenováno

7.) Odchod našich bývalých kandidátů, torza přátelství apod.?

Opět nehorázná tvrzení, která jsou ještě o to horší, že se jmenovanými kolegy udržujeme normální vztahy a např. pánové  V.Vrchota, K.Hes, JUDr. J.Bednář se s uvedeným tvrzením neztotožňují.

8.) Petice pro odvolání praktického lékaře MUDr Romana Bílka a petice proti změně Územního plánu č.6 – proti obchvatu?

Zcela odpovědně a popravdě konstatujeme, že žádná petice pro odvolání MUDr. Bílka nikdy a nikým nebyla podána, natož iniciována starostou města. Rada města pouze obdržela žádost o zajištění druhého praktického lékaře. Pokud je totiž petice podána, musí být řádně zaevidována a dle zákona řešena. Jestli pan doktor své obvinění myslí vážně a pravdivě, ať předloží alespoň jediný důkaz, že tato petice za jeho odvolání podána byla.Zde přinášíme důkaz, že žádná petice nebyl podána-rovněž odkaz

A naopak. Ani žádná jiná petice, organizovaná proti odvolání pana doktora, dosud na městský úřad podána nebyla. Sami ti, co ji podepsali, dobře vědí, kým byla organizována, kdy, kde a jaká otázka jim byla podsunuta.

Petici proti změně ÚP č.6 – proti obchvatu,  podal přímo pan Roman Bílek. Bohužel byla to jedna velká blamáž a úlet, neboť tato změna vůbec neřešila zmiňovaný obchvat. Další tvrzení, že vedení města nepostupovalo zákonnými prostředky je zcela nesmyslné a nepravdivé.

Pořizovatelem této změny nebylo město Lomnice nad Lužnicí, ale Odbor územního plánování Města Třeboně, kterému toto ze zákona přísluší. Pořízení a projednání změny ÚP č.6 trvalo více než jeden rok a byly dodrženy všechny zákonem stanovené podmínky a lhůty. Není žádný problém si tato fakta ověřit. Pokud by pan R. Bílek byl pozorným zastupitelem a takovým tahounem, jak se sám do této role pasoval, nikdy by nepodal tak hloupou a nesmyslnou petici.

9.) 5ti mil. dluh na kompostárně? A další dlužná částka ve výši 11 mil Kč?

Žádný dluh na kompostárně nebyl a není. Je to pouze zbožné přání našich kritiků a oponentů. Údajný 11ti mil. dluh není, Romane, žádným dluhem, jednalo se pouze o neuskutečněnou finanční operaci v období končícího roku 2009 a přechodu roku 2010. Po obdržení dotace na začátku roku 2010 byla tato částka v plné výši uhrazena a proúčtována. Tato finanční operace byla právě těmto kritikům již několikrát objasněna, stále ji nechápou. Kdo nechce pochopit, nikdy nepochopí! Vybudováním kompostárny byl vyřešen značný problém s nakládáním biologicky rozložitelného odpadu, byl učiněn velký vklad do budoucnosti, jak po stránce ekonomické, tak ve vztahu k ochraně přírody. Řada srovnatelně velkých měst se teprve „probouzí “ a vyvíjí snahu podat žádost o dotaci na příslušný fond. Bohužel moc peněz tam již nezbylo. I v tomto případě výstavba kompostárny byla ve volebním programu našeho klubu LKNK. Opět pan Bílek mystifikuje nejen sám sebe, ale hlavně vás občany našeho města. Další fakt o tom, že starosta města údajně nedodržuje volební program.

10.) Přezaměstnanost na městském úřadě?

Požadavky a nároky na správu a výkon samosprávy města značně vzrostly. V personálním obsazování bylo postupováno velice obezřetně a byl kladen důraz na odbornost a zároveň na morální kvality uchazeče. Dnes jsou zaměstnanci odborně vybaveni, funguje vzájemná zastupitelnost, což právě klade velké nároky na profesní a odborné znalosti. Jsme přesvědčeni, že byl vybudován kvalitní tým pracovníků, který pracuje poctivě, odborně ve prospěch všech obyvatel našeho města.

Posuďte laskavě, vážení spoluobčané, názor tehdejšího předsedy finančního výboru pana Romana Bílka:

V minulosti došlo skutečně k vzestupu počtu úředníků na městském úřadě. První důvod je nasnadě. Dochází totiž k odchodu dvou úředníků města do starobního důchodu a je třeba zapracovat nové síly tak, aby nebyl přerušen chod úřadu pausami se zaškolováním úředníků. Za druhé – došlo k enormnímu vzestupu činnosti úřadu a tím i zatížení úředníků ať se to týká rozpracování mnoha nových staveb, přípravy staveb a činností města. Za objem práce hovoří např. výše loňského rozpočtu. Pro zvýšení počtu úředníků hovoří také nastupující specializace jednotlivých úředníků a nárůst nových stále se měnících předpisů, vyhlášek a zákonů. Při jejich porušování dochází dnes nekompromisně i k finančním sankcím, takže chyby si již nikdo nemůže dovolit. Dočasný stav byl prostě neudržitelný. Původní charakter universálního úředníka v dnešních podmínkách neobstojí.“ – doslovná citace ze zprávy finančního výboru, datované 19.9.2005, zapsaná MUDr. Bílkem.

11.) Je vedení kroniky zákonná povinnost?

Je třeba nejdříve podotknout, že je to pro nás všechny nepříjemná až trapná záležitost. Vedení kroniky, jako základního dokumentu historie města, bylo smluvně zajištěno s panem PhDr Václavem Ramešem, vystudovaným archivářem. Byl zde reálný předpoklad kvalitního vedení této kroniky města a dodržení příslušného zákona. Před 12 lety byl kronikář vyzván, aby daný dokument předložil ke kontrole. Bylo sděleno, že kronika je v rozpracování, a je řádně vedena. V průběhu následujících let toto tvrzení stále pokračovalo a RM byla ujišťována o správném postupu vedení kroniky. Po prostudování příslušného zákona o vedení kronik bylo zjištěno, že tvrzení kronikáře je v rozporu se zákonem. Z tohoto důvodu byl několikrát vyzván RM, aby v souladu se zákonem předložil skutečný stav vedení kroniky města. Předložena byla pouze kronika města označena jako svazek IV s posledním záznamem duben 1989. Bohužel musíme konstatovat, že celých dvacet let nebyla kronika řádně vedena, tak jak ukládá příslušný zákon (projednána v orgánech města, možnost připomínkování, vystavena pro veřejnost a další uživatele, uložena na bezpečném místě apod.). Vzhledem k tomu, že celá záležitost je v hlubokém rozporu s povinnostmi vyplývajícími z naplnění dikce příslušného zákona, RM kontaktovala právního zástupce města.

12.) Aktivita místopředsedy místní organizace ČSSD pana M. Řepy ve sportu?!

Jestliže někdo o sobě prohlašuje,  že obětoval téměř celé své mládí sportu a kopané, ještě neznamená, že něco obětoval pro druhé. On vlastně říká po pravdě, že sportoval a hrál kopanou, ovšem jen pro sebe. Zapomněl na jednu podstatnou a důležitou věc,  že jeho koníček musel někdo zajišťovat, starat se, aby se mu mohl v klidu věnovat. V té době mu nevadilo, že se o vše starají lidé ve svém volném čase, např. pánové Zvánovec, Mašek, Škarda, Kuneš, Šafář a řada dalších. Je od něho velice troufalé, spíše drzé, srovnávat se s obětavostí věnovanou na rozvoj sportu v našem městě s lidmi jako jsou nebo byli pánové A.Vacek, J. Hamr, J.Tošner, G.Tomasko, B.Bicek, J. Kubeš, F.Prokeš, J.Průcha, M.Bednář a celá plejáda obětavých lidí v dlouhodobé historii tělovýchovné jednoty, včetně generace fotbalistů z 80. let.  Namyšlenost p. Řepy určitě nelze srovnávat ani s prací dobrovolníků nedávné minulosti a současnosti A.Becka, M.Krejčího, P. Krejníka, V.Kroupy, P.Šedivého, V.Nohavy a jiných …

13.) Kolik žalob podalo město nebo starosta?

Musíme zde rozdělit soudní vymáhání pohledávek jako např. neplatiči nájemného, odevzdání bytu apod.  Jiné žaloby starosta doposud nepodal.  Za město byla v současné době podána jedna žaloba na vydání věci a to městské kroniky od bývalého kronikáře p. Václava Rameše.

Naopak, na město a starostu města byla podána řada udání a trestních oznámení.

14.) Je, nebo není nárůst obyvatel v našem městě?

V roce 1998, před nástupem zástupců našeho klubu do vedení města, byl počet obyvatel 1552. K 16.09.2010  je počet obyvatel 1767, tedy nárůst o 215. K tomuto nárůstu určitě přispěla i aktivita vedení města ve prospěch výstavby cca 100 nových bytů.

15.) Existuje povinnost pro samosprávu podat tzv. přiznání příjmu a týká se to našich představitelů? Byla tato povinnost splněna?

Tuto problematiku řeší zákon 159/2006 Sb. a změna zákona o střetu zájmu 216/2008 Sb.  Tato povinnost se vztahuje  na všechny členy RM  ve složení K.Zvánovec, J.Pumprová, R.Bílek, M.Najdr, V.Kostečka a vedoucího ekonoma města. V roce 2008 za rok 2007 tuto povinnost splnili všichni. V roce 2009 za období roku 2008 tuto povinnost splnili pouze  K.Zvánovec, J.Pumprová, M.Najdr, V.Kostečka a ekonom  města.  Za rok 2009 splnili všichni.

16.) Výběrová řízení, obálkové komise, nepodplatitelnost lidí, úřední šikana a podání žaloby atd.

Vážení spoluobčané, na tato lživá nařčení a urážky se velmi těžko odpovídá v daném prostoru, který zde máme. Nicméně tento styl práce, vyjadřování a prezentace je nám opravdu cizí. Tvrzení, že odešli nepodplatitelní a byli nahrazeni jinými, loajálnějšími, je pro nás těžko pochopitelné. Pan Bílek tímto veřejně prohlašuje, že pánové V. Kostečka, M. Najdr, P. Krejník jsou zřejmě podplatitelní. Tyto urážky a nehorázná tvrzení na základě zmatečných znalostí by měl pan doktor zvážit a důkladně si  rozmyslet, kam až chce dojít….  Pojem obálková komise vůbec neexistuje. O výběrových řízeních, komisí pro otevírání obálek a hodnotících komisí, jejich složení a o způsobu vyhodnocování nemá, jak je vidět, potuchy i přesto, že v samosprávě „nezištně a obětavě“ pracuje již 20 let. Nezištně a obětavě pracovat pro město je zcela něco jiného, než vydávat jakési proklamace o práci a tahounství jenom proto, že mám určité postavení a jsem členem RM nebo ZM. Ptáme se: „Kde je ta odvedená práce?!“

17.) Výběrové řízení na provoz areálu Farská louka a diskotéky DELTA.

Obě výběrová řízení byla řádně vyhlášena tak, jak určuje zákon. Do výběrového řízení na provoz Farské louky se přihlásil jen jeden uchazeč, a to pan Petr Němec, i přesto, že s nabídkou bylo seznámeno více zájemců. Byla uzavřena řádná smlouva o nájmu, kde měsíční nájemné činilo 6000 Kč. Nájemce platil všechny ostatní přímé náklady: vodu, elektřinu, běžnou údržbu, a to i v případech kdy město pořádalo své akce. Petr Němec podal výpověď z nájmu k 30. 09. 2010 a veškeré finanční závazky vůči městu má vyrovnány. Energie budou vyúčtovány ke dni přepisů.

Do výběrového řízení na provoz diskotéky byly podány pouze dvě nabídky. Komplexnější a propracovanější podnikatelský záměr, který nejvíce odpovídal záměrům města, podal Jan Němec. Záměrem vedení města bylo pronajmout budovu kinokavárny takovému zájemci, který bude ochoten vlastní finanční spoluúčastí zajistit, aby tato budova dále nechátrala a městu přinášela pozitivum formou vybraného nájmu a možnosti případného využití pro akce pořádané městem.

18.) Dopravní značení a dopravní obslužnost.

Jsme přesvědčeni, že všechna tři náměstí jsou optimálně dopravně vyřešena v souladu s platnými předpisy a odpovídají reálným potřebám z hlediska současného silničního provozu a bezpečnosti. Rozsáhlá úprava byla provedena na křižovatkách ulic B.Němcové,  Nové, Jindrlovské, Na Třepince, Sádecké, Nového Města. Platí zde preferované pravidlo vozidla přijíždějícího zprava.

Problematika dopravní obslužnosti vlakové i autobusové je sledována a projednávána každoročně. Snažíme se reagovat na případné připomínky a návrhy cestujících a pokud jsou opodstatněné, řešíme je. Velmi těžce, spíše nereálně se budou prosazovat požadavky na zásadní změny v dopravní obslužnosti, neboť je schválena koncepce v Jihočeském kraji, která pečlivě sleduje nákladovost a využití jednotlivých tras.

Takto bychom mohli reagovat a vysvětlovat všechna ta nehorázná nařčení, lži, pomluvy, vymyšlenosti, ale popravdě řečeno není na to dostatek času, prostoru, síly a ani chuti. Necháváme to na Vás vážení spoluobčané – voliči, abyste sami posoudili nehorázná tvrzení ve volebních materiálech především místní org. ČSSD. Ve své podstatě lze přeneseně říci, že všechna ta „uvedená fakta“ jsou ve skutečnosti záměrně obrácenou pravdou!

Vážení voliči, Lomnický klub nezávislých kandidátů působí úspěšně v samosprávě města již 12 let. Naším cílem vždy bylo usilovat o prosperitu, spokojenost spoluobčanů i návštěvníků města. Odmítáme agresivní konfrontační styl diskusí a vzájemného osočování, které je nám bytostně cizí. Preferujeme vzájemnou slušnost, trpělivost při řešení všech problémů a vizí do budoucnosti. Na rozdíl od našich oponentů chceme naše město budovat, rozvíjet, nikoliv rozprodávat! Hlavním cílem pro další volební období je v této práci pokračovat s lidmi, kteří ctí tyto hodnoty. Našim kandidátem na starostu města je opět člověk, který tento styl práce na lomnické radnici dlouhodobě prosazuje, současný starosta města, pan Karel Zvánovec.

Lomnický klub nezávislých kandidátů – volební číslo 4

Karel Zvánovec, MUDr. Jaroslava Pumprová, Michal Najdr, Petr Krejník, Ing. Eva Kubešová, Václav Nohava, David Brom, Vladimír Kukačka, Karel Volf, Milan Klička, Jaroslava Němcová, Václav Pumpr, Josef Velich, Vladislav Kostečka, Mgr. Rudolf Petržela.