2010-2014, Osoby, Příspěvky

Dobrovolný odchod zaměstnanců městského úřadu v podání pana Dr. Bílka.

admin
on Úno 16, 2019

Před několika dny jsem se dočetl na webových stránkách ČSSD v Lomnici nad Lužnicí v článku pana Dr. Bílka  o tom, že všichni bývalí zaměstnanci  MÚ odešli  dobrovolně. Cítím jako svou morální povinnost informovat slušné občany Lomnice nad Lužnicí o tom, jak takový dobrovolný odchod z pracovního poměru úředníka městského úřadu  v podání pana Dr. Bílka a jeho politických přisluhovačů vypadá. Po zahájení „úřadování“ současné radnice koncem roku 2010  jsem byl první, komu byl dobrovolný odchod naplánován a v rámci zdůvodňování byla veřejnost informována o tom, že to bylo na základě výsledků personálního auditu. Bohužel už  ale  nebyla zveřejněna informace o tom, že personální auditoři jsou současní radní a že já jsem byl první na řadě především z důvodu soukromých zájmů pana Dr. Bílka  ve věci kolaudace jeho soukromé  stavby v Zámecké ulici v rozporu s platnými právními předpisy našeho státu.Jako oprávněná úřední osoba Městského úřadu v Lomnici nad Lužnicí  jsem si dovolil požadovat na panu doktorovi plnění zákonných povinností stejně jako na obyčejných občanech Lomnice nad Lužnicí a to se mi stalo osudným. Dále popsaný postup by mohl být zároveň návodem pro ostatní občany v Lomnici nad Lužnicí, kteří by chtěli docílit, aby se vrata a brány  jejich nových a rekonstruovaných  nemovitostí v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích otevíraly do chodníků a dalších místních komunikací ( toto je ale možné pouze v Lomnici nad Lužnicí a pouze za předpokladu, že za stavební úřad  Třeboň se správního řízení v uvedené věci ujme  vedoucí stavebního úřadu ing. Rubal )

Ale začneme pěkně od začátku :

V roce 2007 vydal Stavební úřad Třeboň Dr. Bílkovi a Lence Bílkové stavební povolení na stavbu : „ Změna stavby rodinného domu č.p. 224 v Lomnici nad Lužnicí“. ( stavba obsahovala 2 bytové jednotky, ordinaci, prostor rehabilitace, příjezd k parkovišti  a vnitřní parkoviště ve dvoře ).V dokumentaci ověřené ve stavebním  řízení byla navržená nová vjezdová vrata do průjezdu na vnitřní parkoviště, otevírání vrat bylo s ohledem na požadovanou bezpečnost na přilehlém chodníku ( místní komunikaci IV. tř. ) navrženo dovnitř průjezdu.

V průběhu provádění stavby  v r. 2008 přišel pan Dr. Bílek na Městský úřad v Lomnici nad Lužnicí a oznámil na stavebním oddělení, že dodavatel stavby bez jeho vědomí provedl změnu – provedl na vjezdové bráně otevírání směrem do chodníku a požadoval  souhlasné  stanovisko k této změně od  Městského  úřadu v Lomnici nad Lužnicí jako od dotčeného orgánu státní správy  pro místní komunikace. Dostalo se mu ode mne  ústní odpovědi, že jako místně a věcně příslušný silniční správní  orgán podle zákona 13/1997 Sb. „o pozemních komunikacích“  s  takovou změnou nemůžeme souhlasit a to především z důvodu bezpečnosti na přilehlém chodníku. Jako oprávněná úřední osoba vykonávající tuto správní činnost na MÚ v Lomnici nad Lužnicí  jsem toto zdůvodnil i tím,  že se jedná o vjezdová vrata do vnitřního dvora s parkovištěm pro sanitku, pacienty a uživatele dvou bytových jednotek, takže se bude jednat o trvale používaná vrata  v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu. Dále jsem p. Dr. Bílkovi sdělil, že když takové technické řešení neodsouhlasíme u nových staveb žádnému stavebníkovi v Lomnici nad Lužnicí, nemůžeme souhlasit ani v tomto případě i když se jedná o místního pana doktora a radního. Doporučil jsem řešení reklamací u dodavatele.

Čas plynul, utekly dva roky a dne 23.8.2010 oznámil stavební úřad zahájení kolaudačního řízení stavby : „ Změna stavby rodinného domu č.p. 224 v Lomnici nad Lužnicí“  a k předloženému návrhu nařídil ústní jednání  spojené s místním šetřením na den 14.9.2010 v  9:00. Spolu s oznámením č.j. METR 3970/2010 – KuLe  ze dne 23.8.2010 ODKAZ usnesením stavebníkům Dr. Bílkovi a Lence Bílkové mimo jiné  oznamuje, že jsou povinni strpět ohledání věci na místě, to je, že jsou povinni umožnit pracovníkům stavebního úřadu a pozvaným pracovníkům dotčených orgánů vstup na výše uvedené pozemky a do stavby  a to v době od 9:00 do 10:00 dne 14.9.2010. V oznámení je Městský úřad Lomnice nad Lužnicí pozván jako dotčený orgán.

Za Městský úřad v Lomnici nad Lužnicí jsem byl  oprávněná úřední osoba vykonávající správní činnosti mimo jiné v oblasti zák. č. 13/1997 Sb. „o pozemních komunikacích“ a v oblasti zák. č. 86/2002 Sb. „o ochraně ovzduší“ ( z hlediska malých zdrojů znečišťování ovzduší ) a jako jediný úředník se zkouškami odborné způsobilosti  podle zákona o úřednících územních samosprávných celků na Městském úřadě v Lomnici nad Lužnicí jsem ke všem územním a stavebním řízením vydával stanoviska dotčeného orgánu a jejich dodržení jsem kontroloval na kolaudačních řízení, příp. na závěrečných kontrolních prohlídkách  dokončené stavby. Současně jsem na všech územních řízeních a případně i kolaudačních a dalších  řízeních zastupoval město Lomnici nad Lužnicí.

I když panu Dr.  Bílkovi bylo   jako radnímu toto moje postavení    oprávněné úřední osoby Městského úřadu v Lomnici nad Lužnicí velmi dobře známo a i přes současné  poučení stavebního úřadu  o povinnostech stavebníka strpět ohledání stavby v době kolaudačního řízení,  vědomě  a protizákonně a způsobem napoleonského vojevůdce  zorganizoval za pomoci rodinních příslušníků fyzické zabránění mé účasti  na kolaudačním řízení dne 14.9.2010 a to s jasným cílem zabránit zápornému stanovisku k nepovolené změně v otvírání vrat do místní komunikace IV. tř. Při vlastním pokusu zúčastnit se kolaudačního řízení dne 14.9.2010 v 9:05 hod jsem byl před vstupem do kolaudovaného objektu zadržen „vyhazovačem“, mladým panem Vočkou, který mi sdělil, že rodina Bílkova si nepřeje mojí účast úředníka MÚ  na kolaudačním řízení z důvodů očekávaných problémů  a z jeho agresivního chování bylo zcela zřejmé, že neuposlechnutí tohoto rozkazu by znamenalo moje fyzické napadení. Po několikaminutovém dohadování  před vstupem do objektu se mi podařilo přivolat pracovníka stavebního úřadu ing. Peroutku , který spolu s pani Bílkovou na krátkou dobu opustil kolaudační komisi a za stálého vyhrožování od pani Bílkové na adresu mojí osoby  a pod přímou hrozbou fyzického napadení panem Vočkou se mi podařilo  požádat ing.  Peroutku, aby do kolaudačního protokolu zaznamenal, že mi nebylo umožněno zúčastnit  se kolaudačního řízení. Poté jsem bez možnosti zúčastnit se kolaudačního řízení odešel.

Neznám ze své praxe případ, že by si některý ze  stavebníků takovýto násilný postup dovolil, přesto stavební zákon 183/2006  počítá s touto možností a povinnost umožnit přístup oprávněným úředním osobám a jim přizvaným stavebníkům nařizuje v § 172 a v § 173 nesplnění této povinnosti řeší jako přestupek s pokutou až do výše 50.000 Kč. ( citace  § 173 Pořádková pokuta : (1) Stavební úřad může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky, anebo plnění úkolů podle § 172 tím, že a)  znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu )

Zdánlivě jednoznačné, ale jak se později ukázalo korupční schopnosti pana Dr. Bílka neznají mezí a našli si svojí živnou půdu nejen u správních orgánů v oblasti stavebního zákona, ale i u Policie ČR, obvodního oddělení Třeboň.

Pan Dr. Bílek po kolaudačním řízení podává podnět k vyšetřování  na Policii ČR obvodní oddělení Třeboň pro neoprávněné vniknutí do soukromého objektu a napadení jeho manželky ( o tomto vyšetřování později informuje i na veřejném zasedání zastupitelstva ), podle pozdějších výsledků vyšetřování Policii ČR je zcela zřejmé, že si zároveň i objednává i výsledek tohoto vyšetřování.

Den po kolaudačním řízení ( 15.9.2010 ) oznamuji písemně  stavebnímu úřadu, že oprávněné úřední osobě MÚ  bylo násilím zabráněné účasti na kolaudaci a požaduji o svolání nového místního šetření ODKAZ a zároveň oznamuji, že nebylo pozváno na kolaudaci město Lomnice nad Lužnicí i když mělo být účastníkem tohoto kolaudačního řízení ODKAZ

Dne 15.9.2010 stavební úřad rozhodl o přerušení kolaudačního řízení, ale nikoliv z důvodů přestupku zorganizovaného Dr. Bílkem, ale z důvodu nepředložení dokumentace skutečného provedení  stavby s vyznačením odchylek, geometrického plánu, revizní zprávy elektroinstalace a zápisu o tlakové zkoušce vnitřní kanalizace a stanovil termín k doplnění uvedených dokladů do 29.10.2010 ODKAZ

Dne 20.9.2010 stavební úřad, ing. Roubal,  Stanoviskem k žádosti č.j. METR 3970/2010 – KuLe  ze dne 20.9.2010 sděluje, že nevyhoví žádosti o svolání nového místního šetření zahájeného  kolaudačního řízení

Vzhledem k tomu, že stavební úřad nevyhověl žádosti o opakování  kolaudačního řízení, dne 27.9.2010 jsem vydal jako oprávněná úřední osoba MÚ Lomnice nad Lužnicí nesouhlasné stanovisko k provedení nepovolené změny  v průběhu provádění stavby s odůvodněním, že bylo zabráněno toto stanovisko uplatnit na svolaném místním šeřením  dne  14.9.2010 ODKAZ

Dne 29.9.2010 odpovídá Stanoviskem k žádosti č.j. METR 4679/2010 RoMi  stavební úřad,  ing. Roubal na dotaz policie ČR, zda zaměstnanec Městského úřadu pan Ing. Zdeněk Werner byl členem kolaudační komise, jaké měl kompetence, co měl při kolaudaci kontrolovat a zda z důvodu plnění  svých povinností  v rámci tohoto kolaudačního řízení měl právo požadovat po majitelích umožnění vstupu do objektu atd.  Pan ing. Roubal ve stanovisku k této žádosti zcela záměrně neodpovídá na položené otázky policie  i když velmi dobře ví, že jako oprávněná úřední osoba MÚ jsem  měl zastupovat dotčený orgán podle zák. . č. 13/1997 Sb. „o pozemních komunikacích“ a v oblasti zák. č. 86/2002 Sb. „o ochraně ovzduší“ se všemi právy dotčeného orgánu a zcela záměrně ve stanovisku rozebírá pouze to na co se policie nedotazovala a to  zastupování města  Lomnice nad Lužnicí jako účastníka řízení ( věc sporná, ale zcela nepodstatná ). Pan ing.  Roubal měl  veškeré potřebné písemné  podklady k objektivnímu informování policie mimo jiné i  z předchozí korespondence  mezi MÚ Lomnice nad Lužnicí a stavebním úřadem. Tímto stanoviskem pan. Ing. Roubal zcela záměrně vytvořil falešný důkazní materiál a zneužil svého postavení úřední osoby a policie, i když nedostala odpověď na své otázky, jak se zdá, ochotně se s neodpovědí spokojila.

Dne 5.10.2010 se dostavil na MÚ v Lomnici nad Lužnicí inspektor Policie ČR, obvodního oddělení Třeboň prap.  Roman Novotný  a byl jsem vyslechnut ve věci vyšetřování podnětu  Dr. Bílka na moje neoprávněné vniknutí do soukromého objektu a napadení Lenky Bílkové v době kolaudačního řízení dne 14.9.2010 . Po sepsání protokolu jsem předal  jako součást mé výpovědi  kopie veškeré dosavadní korespondence se stavebním úřadem   ve vyšetřované věci. Tím Policie ČR dostala jednoznačnou  odpověď na řadu otázek, na které se dotazovala bezvýsledně stavební úřad. ( ing. Roubala ). Tento předaný písemný důkazní materiál ale ve spise, který se v současné době nachází na MÚ Třeboň, občanské přestupky není, někdo pravděpodobně tyto dokumenty odstranil jako příliš vypovídající materiály.

Dne 29.10.2010 vypršela lhůta k předložení chybějících dokladů z přerušeného  kolaudačního řízení, i když  stavebník Dr. Bílek a Lenka Bílková chybějící doklady nepředložili, stavební úřad  kolaudační řízení nezastavil, tak jak měl učinit.  Jak se ukazuje, vedoucí stavebního úřadu ing. Roubal, který od doby konání kolaudačního řízení vyřizuje agendu této stavby osobně, plní někým  zadaný úkol bez ohledu na to, co říkají paragrafy stavebního zákona.

Pravděpodobně dne 8. 12.2010  vydává starostka města ing. Nováková bez mého vědomí nové vyjádření MÚ Lomnice nad Lužnicí, tentokrát souhlasné, přesto že:

V té době jsem ještě vykonával agendu silničního správního úřadu pro místní komunikace podle zák. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích  já jako jediná úřední osoba se zvláštní odbornou způsobilostí  pro úředníky na MÚ Lomnice nad Lužnicí

Bylo již  vydáno nesouhlasné stanovisko ve stejné věci a  nedošlo -li k zásadní změně okolností, nelze podle správního řádu  vydat jiné stanovisko dotčeného orgánu

Pani starostka ing. Nováková nemá k výkonu správní činnosti zkoušku odborné způsobilosti pro úředníky územních samosprávných celků  a proto není oprávněná sama tuto správní činnost vykonávat a jako volený  zastupitel na pozici starosty nemá ani právo  zasahovat do výkonu státní správy úředníků MÚ. Co by ale pani starostka neudělala pro svého politického vůdce. Vydané stanovisko ale vykazuje řadu nedostatků : nemá spisový znak ( číslo jednací ) MÚ Lomnice nad Lužnicí, není uvedeno datum  vydání ( je dopsáno pravděpodobně později ručně ) a toto stanovisko ani ve spise stavebního úřadu Třeboň nemá podací znak MÚ Třeboň ODKAZ

Tím je vše připraveno k dokončení kolaudace stavby  v rozporu s platnými  právními normami, vedoucí stavebního úřadu ing. Roubal pracuje spolehlivě na politickou objednávku, případně na základě jiného osobního prospěchu, takže zbývá jediný problém a to je vlastní neposlušný  úředník  MÚ Lomnice nad Lužnicí.  Pan Dr. Bílek a ing. Nováková zvolili opět napoleonský postup, rozhodli se, že do vydání kolaudačního rozhodnutí musím dobrovolně opustit místo úředníka MÚ Lomnice nad Lužnicí.

Následujících cca 14 dní se odehrály věci, které  jsou  na samostatný příběh a názvem „ Hon na lišku“ ale jenom ve stručnosti :

Dne 13.12.2010 a 22.12.2010 jsem obdržel od  pani starostky ing. Novákové  2x  udělení napomenutí pro vykonstruované obvinění z porušování pracovní  kázně s upozorněním, že se mnou bude rozvázán pracovní poměr. Mimo jiné mi sdělila, že jsem se dopustil trestného činu, když jsem v minulých letech nezajišťoval stavební údržbu objektu čp. 17 určeného od počátku bezúplatného nabytí městem k demolici.

Dne 22.12.2010 v 17:00 hod. jsem předvolán do rady města, nejedná se ale o zasedání rady, ale personálně auditorského týmu ve shodném složení jako rada. Bod programu, jak se brzo dozvídám,  je jediný a to  moje dobrovolné ukončení pracovního poměru. Dozvídám se, že od nového roku už pro mě  nebude práce, proto moje setrvání v pracovním poměru není možné. Mimořádně agresívní vystupování  má  především personální auditor pan  Baštýř, od kterého takové chování má jednoduché  logické vysvětlení : na Třeboňském předměstí má se svým bratrem Markem Baštýřem načerno postavené tři rodinné domy a problém s jejich legalizací by mohl dělat neposlušný úředník MÚ Lomnice nad Lužnicí, zatímco s vedoucím stavebního úřadu ing. Roubalem se dá jistě očekávat  rozumná dohoda. Je naprosto jasné, že pro mě existují pouze dvě varianty :

1)      Rozvázání  pracovního poměru  zaměstnavatelem pro hrubé porušování pracovní kázně v tomto případě   bez případného nároku na podporu v nezaměstnanosti

2)      Ukončení pracovního poměru dohodou k 31.12.2010

Volím druhou variantu, ale s tím se počítalo, zasedání personálně auditorského týmu je správně načasované, do konce roku zbývá 6 pracovních dnů, já mám 6 dnů dovolené, do své kanceláře se již vracím pod policejním dohledem pana Váchy, je mi umožněno již pouze pod dohledem vypnout počítač, zbalit osobní věci a odevzdat klíče od úřadu. Dobrovolný odchod v podání Dr. Bílka je dokončen.

24.12.2010 :  pan Dr. Bílek se projevil jako pravý charakter : na štědrý večer v 21:00  dostávám SMS zprávu, pan Dr. Bílek mi přeje  šťastné a veselé vánoce a všechno nejlepší do Nového roku.

Vše je vyřešeno, problémy se již nedají očekávat,  naplánované řízení může být dokončeno :

Dne 27.12.2010 vydává stavební úřad, ing. Roubal, kolaudační rozhodnutí stavby „ Změna stavby rodinného domu č.p. 224 v Lomnici nad Lužnicí“ i když :

Stavebník provedl změnu stavby, kterou nelze odsouhlasit při kolaudačním řízení, protože se jedná o podstatnou změnu, která se dotýká zájmů hájených jinými zákony ( v tomto případě zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ). Takovouto změnu je možné provést až po samostatném správním řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením.

Dotčený orgán vydal k této změně nesouhlasné stanovisko MÚ Lomnice nad Lužnicí č.j. 1704/2010   ze dne 27.9.2010

Pozdější nové stanovisko starostky ing. Novákové nelze považovat za platné

Policie ČR, Dopravní inspektorát JH ve svém vyjádření k otevírání vrat do místní komunikace  dne 21.9.2010 č.j. KRPC-59469/ČJ-2010-020306 potvrdil  správnost později vydaného nesouhlasného  stanoviska dotčeného silničního správního orgánu . ODKAZ

Pan ing. Roubal se v kolaudačním rozhodnutí obratně vyrovnal se všemi zápornými stanovisky, dokonce ani není na závadu, že celé kolaudační řízení probíhalo podle neplatného zákona č. 50/1976 Sb. a to z toho důvodu, že stavební povolení nabylo právní moci po 1.1.2007 a mělo být kolaudováno podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Případný soud prohlásí pravděpodobně toto kolaudační rozhodnutí za neplatné.  ODKAZ

Účastníci kolaudačního  řízení se vzdali práva odvolání a kolaudační řízení nabylo právní moci 4.1.2011, město Lomnice nad Lužnicí podle usnesení stavebního úřadu není účastníkem, nemůže se odvolat, není také kdo by se za město odvolával a proč.

Policie ČR, obvodní oddělení Třeboň ukončila vyšetřování a nepodařilo se jí zjistit, že se  Dr. Bílek a členové jeho rodiny dopustili přestupku podle stavebního zákona, naopak dospěla k závěru, že  se úředník města ing. Werner dopustil přestupku proti občanskému soužití  a předala spis ochuzený o rozhodující důkazní materiál  k dořešení přestupkové komisi.

Ing. Zdeněk Werner