2010-2014, LKNK, Příspěvky

Bod programu č.3

admin
on Úno 16, 2019

Komentář k projednávanému bodu programu ze zasedání ZM Lomnice nad Lužnicí konané 19.03.2012 číslo 3 – Zpráva o plnění usnesení ZM z minulého zasedání.

Zprávu v ústní podobě přednesl místostarosta města Roman Bílek. V krátkém hodnocení oznámil, že usnesená z jednání ZM jsou splněny až na jedno, které blíže nespecifikoval. Tak jak již se stává pravidlem, zpráva neodpovídala skutečnosti. Předkládáme schválené usnesení ZM ze dne 19.12.2011: Usnesení č. 148/7/Z/2011 (bod 12 programu)

Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí schvaluje Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí a ukládá radě města zpracovat kalkulaci nákladů školního stravování v případě provozování školní jídelny PO ZŠ a MŠ a porovnat ji s nabídkou externích dodavatelů stravovacích služeb na základě výběrového řízení.

Na porušení neplnění usnesení ZM upozornil v zápise člen kontrolního výboru P. Šafář (ne předseda tohoto výboru Ludvík Kročák, ten se tvářil, jako by se problematika nejen tohoto problému jeho samotného vůbec netýkala).

Na jednání ZM 12. 11. 2011 jsme logicky požadovali, aby vedení města předložilo ekonomický rozbor provozu školní jídelny, abychom tak mohli objektivně posoudit výhodnost zařazení tohoto zařízení do zprávy ZŠ. Tento bod programu byl totálně nepřipraven a prezentující radní pan Petr Baštýř se zmohl pouze na předložení jedné položky a stále spolu s ostatními hovořil o zisku, které z provozu město získá. Tato garnitura vedení města předkládá další vážné rozhodnutí na jednání ZM ne jenom špatně připravené, ale co je zásadní vůbec nepochopili systém financování školního stravování. Informace o jednání, nebo nejednání s firmou EUREST se snažila ozřejmit paní starostka. Příliš se jí to nedařilo, neboť informace získané LKNK o celé problematice od vedení EURESTU byly diametrálně odlišné. Z tohoto důvodu došlo ke změně návrhu usnesení a bylo nakonec schváleno ve výše uvedeném znění. Vraťme se ovšem k jednání ZM 19. 03. 2012.

Jen velký optimista si mohl myslet, že vedení města předloží zastupitelům relevantní podklady. Pravý opak byl pravdou. O ekonomické rozvaze nebyla ani potucha a paní starostka to opět jednoduše ospravedlnila tím, že to v zásadě nelze spočítat. Toto tvrzení již není k smíchu, ale k pláči. Protože vedení bylo s informacemi o ekonomice v koncích požádalo o připravenost zajištění provozu školní jídelny paní ředitelku. Ta v celku konstruktivně jako jediná byla schopna vysvětlit systém financování školního stravování, avšak vedení to stále nechápalo, neboť např. radní pan Řepa otázkou o zisku dal jasně najevo, jak je financování školního stravování nejužšímu vedení – RM jasné.

Velkým problémem se ovšem stalo nesplnění usnesení č.148/7/Z/2011- viz.úvod.

Vysvětlení nesplnění tohoto závazného úkolu RM bylo vysvětlováno především starostkou města a místostarostou velmi kuriózním, avšak nedůstojným způsobem hodným předložený k projednávání na veřejném zasedání ZM. Vlastně hovořili, že usnesení je splněno, oslovili nějaké školní jídelny a to hlavní , že se nikdo nepřihlásil, nikdo neměl zájem ani firma EUREST. V rozporu s jejich tvrzením je zápis RM z 22.02.2012, usnesení č.60/4/R/2012 I.bere na vědomí vyjádření Školní jídelny České Velenice. Je to jediné oficiální oslovení, další nepravdivé tvrzení. Na opakující se dotaz proč nebylo oficiálně vyhlášeno výběrové řízení (vyvěšení na úřední desce, Lomnické listy apod.), bylo řečeno, že se jedná o zakázku malého rozsahu a tak se výběrové řízení nemusí vyhlašovat. Byla to nesmyslná odpověď, neboť se nejedná o stavební činnost. Nějak se výběrová řízení novému vedení nedaří, např.: zajištění sociálních služeb, sběrový dvůr, na ředitele Lomnických služeb, školní jídelna. Vrcholem bylo tvrzení paní starostky, že není nikdo schopen v tuto dobu předložit a spočítat ekonomiku budoucího provozu školní jídelny.

Je velmi znepokojivé, že vedení města si prosadilo rozšíření příspěvkové organizace bez náležitého ekonomického rozboru a propočtu nákladů s jejich dopadem na rozpočet města! Velmi jednoduchým způsobem veškerou problematiku přeneslo na ředitelku ZŠ. Patrně zapomněli, že se bude muset školní jídelna dovybavit zařízením a věcmi, které jsou majetkem firmy EUREST, a dále že například o veškeré energie se město úhradou podělilo právě s touto firmou. Sen o zisku se patrně rozptýlí, neboť školní stravování dle rozpočtových pravidel nevytváří zisk.

Všichni věříme tomu, že se paní ředitelce a ostatním zaměstnancům školy podaří plynule zajistit stravování dětí z mateřské a základní školy, stejně tak jako ostatních občanů, kteří dosud využívali služeb Eurestu. Při zachování současného počtu strávníků jsme byli paní ředitelkou ujištěni, že udrží stávající rozsah a kvalitu stravování. Toto však nic nemění na tom, že RM nesplnila usnesení zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že nikdo nezná ekonomickou rozvahu přijatého opatření a jelikož se službami firmy Eurest byla doposud naprostá většina spokojena, lze se pak už jen domnívat, že se jedná o další z mocenských kousků k vyřízení osobních antipatií…

LKNK