2014, Info o volbách, Volby

Volební program

admin
on Led 02, 2014

LOMNICKÉHO KLUBU NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 až 2018

Lomnický klub nezávislých kandidátů (LKNK) představuje občanům města svůj volební program, kterým navazujeme na práci v předchozích tři úspěšných volebních období z let 1998 až 2010. Prioritou našeho programu je zastavit současný nedemokratický stav ve vedení samosprávy města, chaos v personální práci na úřadě města, bezkoncepčnost rozvojových aktivit a stagnaci kulturně společenského života v Lomnici nad Lužnicí. Naším cílem vždy bylo a stále je pokračovat v dlouhodobé práci pro rozvoj našeho města započaté v roce 1998, zkvalitňovat jeho stávající správu a potřebnou údržbu a současně vytvářet podmínky pro jeho ekonomickou stabilitu. Chceme podporovat rozvoj podnikatelských aktivit, bytové politiky, turistického ruchu, obnovu dopravní a technické infrastruktury, vytváření podmínek pro vznik pracovních míst, rozvoj kulturního, společenského a sportovního života. Budeme využívat veškerých získaných zkušeností a znalostí z předchozích volebních období ve vedení města, včetně nedávných zkušeností z opozičních lavic v městském zastupitelstvu. Jsme připraveni náš program znovu svědomitě plnit a nabízíme zkušenost a odpovědnost, systémová a koncepční řešení, slušné jednání.

PODPORA OBČANSKÉ SOUDRŽNOSTI

odmítáme lež, osočování a aroganci jako nástroj politického vedení města, zavedené bohužel současným prvním místostarostou

obnovíme pravidelné vydávání Lomnických listů v necenzurovaném znění, otevřeném všem občanům města znovu vytvoříme demokratické podmínky pro rovnoprávnou diskusi v zastupitelstvu města ke všem problémům rozvoje a obnovy města

chceme posilovat všechny kulturní činnosti zájmových sdružení a spolků, znovu obnovíme setkávání rodáků a přátel Lomnice

a současně znovu obnovíme agendu zdevastovaného informačního a kulturního střediska města cílem je opět dosáhnout pozitivního obrazu města a jeho renomé pro co nejširší veřejnost

INVESTIČNÍ ZÁMĚRY PRO OBDOBÍ 2014 – 2018

koncepčně dokončit dle schválené projektové dokumentace výstavbu a dovybavení všech tří náměstí (5.května, Palackého, Václavské) a realizaci městského informačního systému, včetně značení ulic a budov a rozumného dopravního značení

pokračovat v přípravě výstavby tělocvičny a jejího propojení se základní školou

pokračovat postupně ve výstavbě a obnově veřejného vodovodu a kanalizace v dalších ulicích města (např. Zámecká, Zahradní, Školní, Floriánská, zbylá část Nové Město, Jindrlovská)

současně pokračovat v rekonstrukcích a opravách povrchů ulic a chodníků zajistit zateplení objektů města s využitím dotačního titulu Zelená úsporám (např. školka, městský úřad, městské bytové domy)

pokračovat se snáškou nadzemního el. vedení nízkého napětí ve spolupráci se společností E.ON (ulice Sádecká, Šalounská, Zámecká, Jindrlovská, Školní, Floriánská)

souběžně s touto akcí provádět rekonstrukci veřejného osvětlení, případně zahájit budování nového veřejného osvětlení a rozšíření městského rozhlasu; dokončit rozpracované veřejné osvětlení v ulicích Za Chmelnicí, Nové Město

pokračovat v dlouhodobém záměru výstavby sportovního areálu (ubytovací bungalovy, tenisový kurt, plážový volejbal, dovybavení lehkoatletického hřiště)

obnovit záměr pro individuální výstavbu garáží (např. lokalita Dr. Fr. Kuny, Na Nábřeží, ul. Fr. Sochora)

obnovit jednání o výstavbě přivaděče pitné vody II. etapa s investorem Jihočeský vodárenský svaz

pokračovat v opravách a údržbě areálu starého hřbitova (dokončení rekonstrukce bývalé márnice) zajistit samostatné zásobování vody na „Novém hřbitově“

obnovit záměr zavést kamerový systém s cílem snížit vandalismus ve městě, zvýšit preventivní ochranu a bezpečnost občanů a jejich majetku, rovněž tak zajistit veřejný pořádek a ochranu majetku města

ve spolupráci s Junáky vytvořit podmínky pro vybudování nového zázemí skautského střediska v bývalé „úpravně vody“

pokračovat s rozšiřováním veřejné zeleně

předložit občanům města vhodné využití budovy č.p. 17 – bývalá budova Svazarmu (např. jako dům s pečo­vatelskou službou nebo startovací byty apod.)

zajistit a udržovat prostor pro venčení psů, jejich jednoduchý výcvik a rozmístění sběrných nádob na psí ex­krementy v exponovaných místech

projednat možnosti rozšíření naučné stezky ve směru rybníku Služebný, Šaloun, hráz rybníku Tisého, Du­bovce, rozšířit značení cykloturistických tras

zrekonstruovat, rozšířit a dovybavit dětské hřiště „U školky“, opravit oplocení a vytvořit lepší a bezpečnější podmínky jeho využití pro maminky s dětmi, vybudovat mini dětské hřiště např. v prostorách Třeboňského předměstí

s využitím dotačních titulů zrekonstruovat komplexně budovu městského úřadu

znovu obnovit poslání víceúčelového areálu Farská louka: rybníku Jordán navrátit původní využití – okrasný rybník, zatravněnou plochu udržovat v potřebné kvalitě, aby byla maximálně využívána k volnočasovým akti­vitám pro širokou veřejnost

pro městský úřad zajistit nákup osobního automobilu a tím odstranit „zbytečné“ čerpání finančních prostřed­ků soukromými osobami formou cestovních náhrad

připravit podklady pro záměr realizovat cyklostezku Lomnice – Třeboň

zpracovat investiční záměr využití objektu bývalého kina na společenský sál a připravit jeho realizaci

PODPORA PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT A INVESTORŮ

dokončit Územně plán města Lomnice nad Lužnicí, jako jeden z nejdůležitějších dokumentů související s rozvojem města, projednání s veřejností a dotčenými orgány a předložit ke schválení Zastupitelstvu města

pokračovat v převodu pozemků do majetku města v průmyslové zóně, vyhledávat vhodné partnery a investo­ry a postupně pokračovat v záměru výstavby průmyslové zóny, nabídnout firmám spolupráci na zainvestování infrastruktury včetně podpory podnikatelského záměru

nabídnout možnost soukromým investorům výstavbu rodinných domů, bytů či domu s pečovatelskou služ­bou a podporovat tuto strategii investicemi do veřejné infrastruktury

spolupracovat s místními podnikateli a obchodníky a nabídnout jim pomoc při propagaci firmy, vyhledávání vhodného využití výrobních areálů a vhodných dotačních titulů, podporujících jejich podnikání a uplatnění jejich výrobků a služeb

vypracovat plán údržby objektů v majetku města (bytový fond) a postupně ho aplikovat do praxe (zároveň zajišťovat jeho plnění)

nadále v předstihu zpracovávat územně plánovací a projektovou dokumentaci pro obnovu a rozvoj města, tzn. být připraveni na možnosti vypsaných dotačních titulů

ŘEŠENÍ DŮLEŽITÝCH ÚKOLŮ

Příspěvková organizace „Služby Lomnice“:

Rekonstruovat příspěvkovou organizaci a vytvořit tzv. organizační složku města, která bude přímo podříze­ná vedení města. Odstraní se tím těžko kontrolovatelné čerpání dopředu schváleného příspěvku, zvýší se osobní odpovědnost, organizační pružnost. V rámci této rekonstrukce zajistit dovybavení nutnou technikou (mimo jiné sekačka, sněhová radlice, mulčovač, zařízení na odvoz kontejnerů). Nabídnout občanům odvoz zeleně, suti apod.

Odpadové hospodářství, kompostárna:

Ve spolupráci s občany zkvalitníme třídění komunálního odpadu. Snížíme cenu za odpad a budeme cenově motivovat občany s ekologickými topnými systémy (např. neekologické vytápění 400 Kč, ekologické 200 Kč – součastná jednotná cena je 470 Kč). V kompostárně budeme zvyšovat produkci a kvalitu zpracovaného materiálu. Kompostovanou zeminu nabídneme zdarma přednostně spoluobčanům a dále zemědělcům.

Internet:

Zastavíme nekoncepční spravování systému. Současné vedení města namísto toho, aby maximálně ochránilo zavedenou značku, zanedbalo její údržbu a nezajistilo odpovídající technický rozvoj systému. Díky tomuto absolutnímu nezájmu je stav městského internetu tristní. Firma, která smluvně zajišťuje provoz, převzala obchodní iniciativu a nabídla občanům svůj produkt. V následném volebním období zajistíme koncepční řešení ve prospěch občanů města, kvalitu přenosu, dostupnost připojení a výhodnou cenu.

Nájemné v bytech:

V bytech Dr. Kuny vyhodnotíme výši umořeného úvěru a provedeme nový propočet nájemného s cílem jeho snížení; u ostatních bytů výši nájemného nebudeme zvyšovat.

Sportovní areál TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí:

Uskutečníme léta připravovaný záměr převodu majetku tělovýchovné jednoty na město. Správu rybníků Koňský a Peřinka budeme provádět již dříve ověřenou a osvědčenou praxí, výhodnou pro město, tzn. členy TJ TATRAN. Na těchto rybnících zvýhodníme pro děti do 12 let chytání ryb za minimální poplatek.

Funkčnost a akceschopnost městského úřadu:

Chceme navrátit prestiž tomuto tak důležitému úřadu zkvalitněním výkonu samosprávy a státní správy.

Pro zaměstnance chceme zajistit odpovídající technické vybavení, odborný a profesní růst a slušné zacházení. Rozhodující pro jednotlivé funkce musí být odborné znalosti a morální kvality.

OBLAST ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Trvalý rozvoj školství, vzdělanosti, kultury, sportu, zdravotnictví a sociálních služeb je nedílnou součástí obnovy občanské společnosti, a proto je významným bodem a cílem našeho volebního programu

nadále budeme vytvářet podmínky pro udržování a rozvoj lidových tradic, kulturních, sportovních a společenských aktivit

velkou pozornost budeme nadále věnovat péči o naše seniory. Podpoříme vytvoření pravidelného kulturního programu pro seniory s maximálním využitím společenské místnosti DPS, zajistíme rozšíření nabídky sociálních služeb

budeme budovat a trvale rozvíjet pozitivní obraz města, jeho historie, obnovy a současného rozvoje; v budově historické radnice zřídíme stálou expozici historie města, vytipujeme vhodné prostory pro zájmové, místní a regionální expozice

KANDIDÁTI ZA LKNK:

Karel Zvánovec, MUDr. Jaroslava Pumprová, Petr Krejník, Michal Najdr, Ing. arch. Zdeněk Urbanec, Martin Chrt, Bc. Denisa Kroupová, Radek Bicek, Jan Bernard, Ing. Eva Kubešová, Václav Nohava, David Brom, Karel Volf -„Indián“, Milan Klička, Josef Velich